Salling og Fjends Biavlerforening

Vedtægter

Vedtægter for Salling og Fjends Biavlerforening

 

§1.                 Foreningens navn er Salling og Fjends Biavlerforening.

§2.                 Biavlerforeningens formål er at samle biavlere og interesse for biavl i lokal foreningen, der skal virke for biavlens                                 fremme indenfor Salling og Fjends.

                      Salling og Fjends Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§3.                 Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

§4.                 Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner                             kan af begge parter ankes til afgørelse på generalforsamlingen.

§5.  stk. 1      Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år inden, udgangen af Oktober.

      Stk. 2     Hvert medlem kan på generalforsamlingen, stemme med en stemme. Valgbare er medlemmer af Danmarks                                        Biavlerforening.

       Stk. 3     Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse.

       Stk. 4         Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af medlemmerne forlanger det.

      Stk. 5     Generalforsamlingen holdes med følgende dagsorden:                                                                                              

     1.1  Valg af dirigent.

     1.a. Valg af 2 stemmetællere.

  1. 2.      Bestyrelsens beretning.
  2. 3.      Fremlæggelse af regnskab.
  3. 4.      Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  4. 5.      Forslag fra medlemmer.
  5. 6.      Valg af bestyrelse og suppleant..
  6. 7.      Valg af delegerede/valgforbund (Jf. DBF`s vedtægter §7)
  7. 8.      Valg af revisor og suppleant.
  8. 9.      Eventuelt.

      Stk. 6     Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftlig, blot en af de tilstedeværende forlanger det.

      Stk. 7     Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Salling og Fjends                                 Biavlerforening.          

      Stk. 8     Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

      Stk. 9     Salling og Fjends Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende                      generalforsamlinger,der afholdes med mindst en mdr.`s. mellemrum.

                    Når alt materiel og bier er solgt, vil formuen overgår til Danmarks Biavlerforening.

§6  stk. 1      Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formand, samt 2 suppleanter.

      Stk. 2     Bestyrelsmedlemmer vælges for en 2-årig periode med 2 i ulige år og 3 i lige år.

      Stk. 3     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

                    Foreningens regnskabsår går fra 01/10 – 30/09.

      Stk. 4     Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

      Stk. 5     Bestyrelsesmødet indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af                    bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

          Nærværende vedtægter, er vedtaget ved generalforsamlingen d. 25. oktober 2013 og træder derfor i kraft 25 oktober 2013.